Over Studentensport Nederland

Studentensport Nederland (SSN) is de grootste studentensportorganisatie van Nederland. Als koepelorganisatie voor de studentensportraden in Nederland is SSN er om service te verlenen ten dienste van de studentensport in Nederland en de belangen te behartigen van de ruim 130.000 aangesloten sportende studenten. Samen dragen deze sporters tijdens hun studie bij aan ontmoeting, ontspanning, inspanning, recreatie en prestatie. SSN draagt bij om de studentensport in Nederland in alle deze facetten te bevorderen. Dit doen wij samen met en namens een sterke en lokaal betrokken achterban van studentensprotraden en universitaire sportcentra. Er ligt een belangrijke taak weggelegd voor SSN om o.a. de kaders te stellen en te handhaven voor de organisatie van en deelname aan Nationale en Internationale Studenten Kampioenschappen. 

Studentensport Nederland: 'Samen sterk voor de sportende student'

 

Organisatiestructuur

In april 2017 is de stichting SSN overgegaan op een verenigingsstructuur. De algemene vergadering (AV) is hiermee het hoogste orgaan en hierin worden dan ook de besluiten met betrekking tot jaarplannen, begrotingen en dergelijke genomen. De leden van de AV, en daarmee van SSN, zijn de 13 Overkoepelende Studenten Sport Organisaties (OSSO's) die lokaal actief zijn op de sportcentra van de aangesloten Universiteiten/Hogescholen, waarbij er 5 aangesloten steden zijn.  Zij zijn de belangenbehartigers van de diverse studentensportverenigingen en/ of individuele sporters, waarmee zij een achterban vormen van ruim 130.00 sportende studenten. 
Partijen die ook worden uitgenodigd om de AV bij te wonen, zijn; de studentensportbonden van Nederland (SSB's) en de directeuren/vertegenwoordigers van de Universitaire sportcentra (USC's). Zij hebben een belangrijke adviserende rol bij het nemen van alle besluiten. Daarnaast ziet de afvaardiging van de USC's toe op de continuïteit en progressie van de vereniging, omdat de besturen van de studentenorganisaties doorgaans 1 jaar zitten, wat voor de afvaardiging van de USC's vaak niet geldt. 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van SSN neemt de dagelijkse beslissingen en zet het beleid uit dat door de AV wordt goedgekeurd. Vanuit het idee 'door en voor studenten', bestaat het DB van SSN uit minimaal 3 studenten, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur wordt vaak aangevuld worden met een vice-voorzitter en een commissaris sport. Het DB legt verantwoording af aan de AV. 

Naast de genoemde partijen heeft SSN ook contact met tal van lokaal actieve Organisatie Commissies (OC'S) die ruim 50 Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK's) organiseren. Een belangrijke hiervan is de organisatie van het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK). Van de aangesloten OSSO's is er jaarlijks één die het GNSK mag organiseren. Een lokale OC organiseert dan in samenwerking met SSN en de lokale OSSO het GNSK!

Tot slot kent SSN ook twee international officers, namelijk Madelon Koetsier en Esli de Kok. Zij ondersteunen het Dageljks Bestuur als het gaat om de internationale studentenkampioenschappen die vallen onder de Europese organisatie de EUSA.

 

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

De lange termijn visie van SSN wordt elke vijf jaar vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan. Hierin richt SSN zich op drie belangrijke pijlers: Evenementen, Dienstverlening en Topsport. Zo ook in het MJBP 2017-2020.

1. Evenementen

De pijler evenementen is voor de stakeholders (zie bijlage 1: overzicht stakeholders) het meest zichtbare en bruikbare onderwerp en het is daarom voor SSN van groot belang dat haar evenementen goed georganiseerd worden. De organisatie stelt zich daarom dan ook ten doel gedurende het jaar verschillende studentensportevenementen actief te coördineren en te faciliteren ten behoeve van de sportende student in Nederland. Ook zorgt de organisatie voor een toernooikalender met (inter)nationale kampioenschappen, zodat studentensporters op de hoogte zijn van het komende sportprogramma.

Bij deze studentensportevenementen hoort een passend landelijk evenementenbeleid met als hoofdlijn het evenementenreglement van SSN. Het doel van dit evenementenbeleid is om de kwaliteit van de nationale evenementen te waarborgen en door middel van regelhandhaving de brug naar internationale evenementen te slaan.

2. Dienstverlening

SSN is een service gerichte organisatie ten dienste van de studentensport in Nederland. Dienstverlening is dus misschien wel dé belangrijkste kerntaak van SSN, maar tegelijkertijd ook de minst tastbare kerntaak. De pijler dienstverlening valt onder te verdelen in vier speerpunten: informatievoorziening, kadervorming, belangenbehartiging en onderzoek.

3. SSN Topsport

SSN Topsport is de dochterstichting van SSN en heeft ten doel om Nederlandse studenten te laten deelnemen aan de internationale kampioenschappen voor studenten, welke onder auspiciën van de FISU (wereld studentensport federatie) worden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de Universiades en de wereldstudentenkampioenschappen in de diverse takken van sport. SSN heeft zich hiervoor gecommitteerd aan de FISU reglementen.